အားကစား သတင္းတိုမ်ား

Time:2017-08-18 03:52     PV:0

အားကစား သတင္းတိုမ်ား

  တ႐ုတ္ အားကစားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဂ်ီရွန္ေဂါင္ ႏွင့္ သမီး နယ္လီေဂါင္တို႔က ေဆာက္သမ္တန္အသင္း၏ ရွယ္ယာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေပါင္သန္း ၂၁၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။

  
ပရီးမီးယားလိဂ္ ၿပိဳင္ဘက္ စတုတ္စီးတီးအသင္းမွ စပိန္တုိက္စစ္မွဴးဂ်ဳိဆီလူကုိေခၚယူႏိုင္၍ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း နယူကာဆယ္နည္းျပ ဘင္နီတက္ဇ္ကေျပာသည္။ ဂ်ဳိဆီလူကုိ နယူးကာဆယ္က ေပါင္ ငါး သန္းျဖင့္ သံုးႏွစ္ခ်ဳပ္ဆိုသည္။

  ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းက ၎တုိ႔၏ တုိက္စစ္မွဴးဂ်ီစီကုိ စတုတ္စီးတီး အသင္းသုိ႔ တစ္ႏွစ္စာခ်ဳပ္ ျဖင့္ အငွားခ်ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ စတုတ္အေနျဖင့္ ဂ်ီဆီ (၂၄)ႏွစ္ကုိ ဝယ္ယူခြင့္ရိွမည္မဟုတ္ေပ။

  ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းက ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးျဖင့္ ေခၚယူခဲ့ေသာ ဘရာဇီးတုိက္စစ္မွဴး ေနမာသည္ HandicapInternational အဖြဲ႕၏ သံတမန္ျဖစ္လာၿပီး လူထုျမင္ကြင္းတြင္ မထင္မရွားျဖစ္ေန သူမ်ားအ တြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ ကတိျပဳေျပာၾကားသည္။ ယင္းအဖဲြ႕ သည္ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ကုိယ္လက္အဂၤါ ဆံုး႐ႈံးခဲ့သူမ်ားကိုကူညီေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

  ပီအက္စ္ဂ်ီမွ ျပင္သစ္ ကြင္းလယ္လူ မာတူဒီ ၃၀ ႏွစ္ကို ဂ်ဴဗင္တပ္က ယူ႐ို ၂၅သန္းျဖင့္ေခၚရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၿပီျဖစ္ကာ ယေန႔ မိတ္ဆက္သြားဖြယ္ရွိသည္။

  


Copyright © 2015-2016 CQNEWS Corporation, All Rights Reserved.
wuf[kef;nD!Gwfa&;owif;pm
trSwf(133) xGrfMu,fvrf; refpDNrdKY? ,leefjynfe,f w½kwfEdkifiH
zkef;eHygwf/ / +86-0692-2111017 pmwdkufeHygwf/ / 678400 tD;ar;vf/ / yndhtjb@vip.sina.com