တဲဟုန္က ျပည္ပစာအုပ္ဆုိင္ကုိ ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္၊ မႏၲေလးေဖာက္ေဖာ္စာအုပ္ဆုိင္ဖြင့္

Time:2017-08-18 03:50     PV:0

中国德宏首家境外实体书店缅甸曼德勒胞波书社挂牌

 

  (ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မုိးဦးသဇင္) တဲဟုန္မီဒီယာကုမၸဏီအုပ္စု တဲဟုန္အမ်ဳိးသားပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝေရးဌာန ျမန္မာမႏၲေလး ေပါက္ေဖာ္စာအုပ္ဆုိင္ကုိ ဩဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၎မွာ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲသည္ ျပည္ပစာအုပ္ဆုိင္ကုိ ပထမအႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲႏုိင္ငံျခားေရးဌာန၊ မႏၲေလးဆုိင္ရာတဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲကုန္သည္အသင္း ကုိယ္စားလွယ္ရံုး၊ တဲဟုန္မီဒီယာကုမၸဏီအုပ္စု၊ မႏၲေလးျပည္နယ္အမ်ဳိးသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီးမွ သက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ား၊ တရုတ္ဘာသာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ကုန္သည္အဖြဲ႕မ်ား၊ တရုတ္လူ၊ ပင္လယ္ ရပ္ျခား ေရာက္တရုတ္လူမ်ားစသည္တုိ႔သည္ ဆုိင္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

 ေပါက္ေဖာ္စာအုပ္ဆုိင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္သည့္စၾကၤန္ကုိ ထူေထာင္ရန္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးတုိးျမႇင့္ေစရန္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖံြၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္၊ မီဒီယာပူးေပါင္ေဆာင္ရြက္မႈ တြန္းအားေပး ရန္အတြက္ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ျမန္မာမႏၲေလးေပါက္ေဖာ္စာအုပ္ဆုိင္က စာအုပ္ဖတ္ျခင္း၊ ငွာရမ္းျခင္း၊ လက္ေဆာင္ေပး ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ သုေတသနဖလွယ္ျခင္းစသည္တုိ႔ ေပါင္းစပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ေဆာင္မႈဌာန ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤစာအုပ္ဆုိင္က စီစဥ္မႈမွ တည္ေဆာက္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးအထိ ႏွစ္လၾကာေလာက္ရွိကာ ယူနန္ျပည္နယ္သတင္းပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးႏွင့္ အသံလႊင့္ႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲျပန္ၾကားေရးဌာနပါဝင္သည့္ဌာန၏ ေထာက္ပံ့မႈ ရရွိခဲ့ၿပီး ယူနန္အမ်ဳိးသားပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဌာန၊ ယူနနျပည္သူပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ ေရးဌာန၊ ယူနန္အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈအသံလႊင့္ထုတ္ေဝေရးဌာနပါဝင္သည့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ ေရးဌာန (၁၀)ခုမွ ေပါက္ေဖာ္စာအုပ္ဆုိင္ကုိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေသာစာအုပ္ႏွင့္စာနယ္ဇင္း မ်ားျပား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ဤစာအုပ္ဆုိင္တြင္ တရုတ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ သံုးမ်ဳိးစာအုပ္၊ တိပ္ေခြစီဒီႏွင့္ဒီဗီဒီမ်ား၊ သတင္းသာႏွင့္မဂၢဇင္းမ်ားကုိ တင္ထားရန္၊ ျမန္မာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားသည့္ တရုတ္-ျမန္မာခရီးသြားလာေရး၊ တရုတ္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ စာအုပ္မ်ား၊ ကမၻာနာမည္ေက်ာ္ေသာစာအုပ္မ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အမ်ဳိးသား ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္က႑မ်ားပါဝင္သည့္ တီဗြီဇာတ္လမ္းကုိ ထုတ္လႊင့္ရန္ သတင္းေထာက္က ေတြ႕ရွိၿပီး စာအုပ္အမ်ဳိး (၃၀၀၀)၊ အုပ္(၁၀၀၀၀) တင္ထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 "တရုတ္တြဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲနဲ႔ျမန္မာမႏၲေလးက ဖလွယ္မႈၾကာရွည္ပါတယ္။ ေပါက္ေဖာ္ စာအုပ္ဆုိင္ကေတာ့ တရုတ္နဲ႔ျမန္မာစာဖတ္သူေတြရဲ႕လုိ႔အပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္စြက္ႏုိင္တယ္။ က်ိန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးတယ္။ ေပါက္ေဖာ္စာအုပ္ဆုိင္ က ႏွစ္ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးကုိ တုိးတက္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ မႏၲေလးျပည္နယ္ အမ်ဳိးသား ေရးရာ     ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးဦးစုိင္ေက်ာ္စုိးက ေျပာခဲ့ပါသည္။

 “ဒီမွာ ႀကိဳက္တဲ့စာအုပ္မ်ား၊ တိပ္ေခြစီဒီႏွင့္ဒီဗီဒီမ်ားရႏုိင္ပါတယ္၊ ငွာရမ္းရင္လည္း ရတယ္။ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။” ဟု ျမန္မာစာဖတ္သူတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ပါသည္။

 ေပါက္ေဖာ္စာအုပ္ဆုိင္ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ ျမန္မာစာဖတ္သူမ်ားအတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ သိျမင္နာလည္ရန္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ သင္ယူရန္ စၾကၤန္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ပါသည္။ တရုတ္-ျမႏု္မာယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားျဖည့္ေပးၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ႏွက္႐ႈိင္းရင္းႏွီးေသာ ေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ အဆက္မျပတ္ ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးတက္ေရာက္မႈ ရရွိပါသည္ဟု ေရးသားျပသေေသာတရုတ္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးပုဂိၢဳလ္မ်ားက ယူဆၾကပါ သည္။

 

 


Copyright © 2015-2016 CQNEWS Corporation, All Rights Reserved.
wuf[kef;nD!Gwfa&;owif;pm
trSwf(133) xGrfMu,fvrf; refpDNrdKY? ,leefjynfe,f w½kwfEdkifiH
zkef;eHygwf/ / +86-0692-2111017 pmwdkufeHygwf/ / 678400 tD;ar;vf/ / yndhtjb@vip.sina.com