ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး စတင္ က်င္းပ

Time:2017-06-06 04:22     PV:0

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး စတင္ က်င္းပ

  缅甸第二届21世纪彬龙会议开幕

  ေနျပည္ေတာ္ ၊ ေမ ၂၄ ရက္(ဆင္ဟြာ)

  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝးအား ယေန ့ေမ ၂၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန(၂)တြင္ စတင္ က်င္းပလ်က္ ရွိသည္။

  ညီလာခံပထမေန႔ နံနက္ပိုင္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အသီးသီးက အဖြင့္ အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝးကို ေမ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ထုိ ့အတူ ညေနပိုင္းတြင္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိသင့္သိထိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးမည့္ ပံုစံမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္း မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား  ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁ရာစု ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးသုိ ့NCA လက္မွတ္ ေရးထုိး ထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ့အစည္း ၈ ဖြဲ ့မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ UWSP/UWSA ၊ KIO/KIA ၊ ULA/AA ၊ PSLF/TNLA ၊ MNTJP/MNDAA ၊ SSPP/SSA ၊ PSC/NDAA အဖြဲ႕မ်ား တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ -၂၁ရာစု ပင္လံု ဒုတိယ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းမွ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးက႑ ေခါင္းစဥ္ႀကီး (၆) ခု၌ အခ်က္ေပါင္း (၂၁) ခ်က္ ၊ စီးပြားေရး က႑ ေခါင္းစဥ္ႀကီး (၇) ခု၌ အခ်က္ေပါင္း (၁၀) ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑၌ အခ်က္ေပါင္း (၄)ခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑၌ အခ်က္ေပါင္း (၆)ခ်က္ စုစု ေပါင္း (၄၁) ခ်က္မ်ားကုိ တင္သြင္း အတည္ျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  ယခု အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ပထမဆုံး အႀကိမ္အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ပထမ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ အထိ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (Xinhua)

  


Copyright © 2015-2016 CQNEWS Corporation, All Rights Reserved.
wuf[kef;nD!Gwfa&;owif;pm
trSwf(133) xGrfMu,fvrf; refpDNrdKY? ,leefjynfe,f w½kwfEdkifiH
zkef;eHygwf/ / +86-0692-2111017 pmwdkufeHygwf/ / 678400 tD;ar;vf/ / yndhtjb@vip.sina.com