ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျမန္မာ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

Time:2017-05-24 04:28     PV:0

  习近平会见缅甸国务资政昂山素季

  တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ပီကင္း ျပည္သူ႔ ခန္းမ ေဆာင္ၾကီး၌ Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖုိရမ္သု႔ိ တက္ေရာက္ရန္ ပီကင္း၌ ခရီးလွည္႔လည္ေနေသာ ျမန္မာ နုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္ သတင္းဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

  ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တရုတ္-ျမန္မာ ေဆြမ်ိဳး ေပါက္ေဖၚ ခ်စ္ၾကည္ေရးမွာ သမုိင္းသက္တမ္း ၾကာျမင္႔ျပီး အက်ိဳးတူ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြါး မ်ားျပားေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည္႔လက ျမန္မာ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ ခရီးလွည္႔လည္ခဲ႔ျပီး နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ ေခတ္သစ္တြင္ နွစ္နုိင္ငံအၾကား ဘက္စုံ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နက္ရွိဳင္းေစေရးနွင္႔ ပတ္သက္ျပီး အေရးၾကီး သေဘာတူညီမွုကိုိ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျမန္မာနုိင္ငံနွင္႔ လက္တဲြျပီး ခ်စ္ၾကည္ေရး အစဥ္အလာကုိ ထြန္းကားေစရန္၊ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တုိးျမွင္႔ရန္နွင္႔ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံမွု အဆက္မျပတ္ တုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ လုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

  ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ အဆင္႔ျမင္႔ ကူးလူးဖလွယ္မွုကုိ ထိန္းသိမ္းျပီး မဟာဗ်ဴဟာ ကူးလူးဆက္ဆံမွုကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နက္ရွိဳင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ျပီး အေရးၾကီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေခ်ာေမာစြာ ေဖၚေဆာင္ေစရန္ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြါးေရး စၾကၤ ံ၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦနွင္႔ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအား ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရပ္ဘက္ ကူးလူးဖလွယ္မွုကုိ တုိးခ်ဲ႔ရမည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထု ေနထုိင္မွုဘဝနွင္႔ ယဥ္ေက်းမွု စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားတြင္ နွစ္ဖက္အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု သေဘာတူညီမွုမ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသြား၊ ယဥ္ေက်းမွုနွင္႔ မီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူးလူးးဖလွယ္မွုနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု နက္ရွိဳင္းလာေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျမန္မာ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ပံ႔ကူညီမွုမ်ားကုိ ဆက္လက္ ပံ႔ပုိးလုိျပီး နွစ္ဖက္တုိ႔သည္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ လုံျခံဳတည္ျငိမ္မွုကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လက္တဲြ ၾကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံသည္ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္ မူေဘာင္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တြန္းအားေပးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၊ Belt and Road နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ထိပ္သီးဖုိရမ္ ေခ်ာေမာေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ႔ျခင္းနွင္႔ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မွုမ်ား ရရွိျခင္းကုိ ေထာမနာ ျပဳလုိပါေၾကာင္း၊ Belt and Road ကမ္းလွမ္းခ်က္ဟာ ေဒသတြင္းနွင္႔ ကမၻာၾကီး အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သင္႔ျမတ္ေရးနွင္႔ စည္ပင္သာယာေရးကုိ ေဆာင္က်ဥ္းနုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ဆက္ဆံမွုကုိ ျမင္႔မားစြာ အေလးထားျပီး နွစ္ဖက္ ဆက္ဆံမွု တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္နုိင္ငံ၏ အားေပး ေထာက္ခံျခင္းနွင္႔ ကူညီေထာက္ပံ႔ျခင္းကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ နွစ္နုိင္ငံ အစုိးရနွင္႔ ပါတီမ်ားအၾကား ကူးလူးဖလွယ္မွုနွင္႔ ျပည္သူမ်ား အျပန္အလွန္ နားလည္မွု၊ ယုံၾကည္မွုနွင္႔ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖၚ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တုိးျမွင္႔လုိေၾကာင္း၊ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရးနွင္႔ အေျခခံ အေဆာက္အဦ စသည္႔နယ္ပယ္မ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ တုိးျမွင္႔လုိပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္မွု ထိန္းသိမ္းရန္ တရုတ္နုိင္ငံနွင္႔ လက္တဲြ ၾကိဳးပမ္းလုိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

  


Copyright © 2015-2016 CQNEWS Corporation, All Rights Reserved.
wuf[kef;nD!Gwfa&;owif;pm
trSwf(133) xGrfMu,fvrf; refpDNrdKY? ,leefjynfe,f w½kwfEdkifiH
zkef;eHygwf/ / +86-0692-2111017 pmwdkufeHygwf/ / 678400 tD;ar;vf/ / yndhtjb@vip.sina.com